📚Formy liczby

Forma liczby wskazuje, czy rzeczownik określa jeden przedmiot czy wielość. Są to formy słowotwórcze, wskazujące na treść znaczeniową rzeczownika.